Провери тук нашите ПРОМОЦИИ И ОТСТЪПКИ

„Юнион Ивкони ООД – социално отговорен работодател”

08-10-2012 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.15-0060-C0001
„Юнион Ивкони ООД – социално отговорен работодател”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзОт 1 октомври 2012 Юнион Ивкони ООД стартира реализирането на проект „Юнион Ивкони ООД – социално отговорен работодател” с договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2115-01-07005. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще бъде изпълняван в рамките на 18 месеца, на обща стойност 182 407,10 лева. В рамките на проекта ще бъдат включени 600 служители, при изпълнение на следните общи цели:
- Въвеждане на иновативни подходи и мерки на заетост за служители на Юнион Ивкони, предлагащи допълнително стимулиране на професионално и личностно развитие;
- Реализиране на мерки, гарантиращи устойчива заетост в Юнион Ивкони за лица над 55 години и повишаване на тяхната професионална компетентност, чрез включването им в обучение за обучители.
Основните дейности, който ще се изпълняват са:
1. Управление на проекта.
2. Информиране на обществеността и популяризиране на проекта.
3. Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заети лица в Юнион Ивкони.
4. Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в Юнион Ивкони за обучители.
5. Провеждане на обучение на работното място на заети лица в Юнион Ивкони от обучените за обучители.
6. Въвеждане на гъвкави форми на заетост за персонала в Юнион Ивкони. Осигуряване на материални стимули за лицата, участващи в гъвкави форми на заетост.
7. Ремонт и оборудване на помещения за отдих и почивка на персонала.
________________________________________
Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Юнион Ивкони” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

©2006-2011 ЮНИОН-ИВКОНИ Всички права запазени. Условия за ползване